Zatrudnienie pracownika, a obowiązki pracodawcy

Gdy nastąpi zatrudnienie pracownika, pracodawca zobowiązany jest do dokonania określonych obowiązków, wynikających z przyjęcia nowej osoby do pracy. Aby zatrudnić osobę na umowę o pracę trzeba spełnić kilka obowiązków. Warto dowiedzieć się jakie działania musi wykonać pracodawca w tej sytuacji.

Pierwszy krok – podpisanie umowy o pracę

Na początku formalności związanych z zatrudnieniem nowej osoby należy podpisać z nią umowę o pracę w formie pisemnej. Trzeba w niej umieścić rodzaj wykonywanej pracy oraz miejsce, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy oraz jej termin rozpoczęcia.

Gdy osoba zatrudniana jest tylko na część etatu wówczas należy wskazać wymiar czasu pracy, najczęściej określa się go w sposób ułamkowy, ale tutaj w tej kwestii występuje dowolność. W tej sytuacji należy ustalić dopuszczalną liczbę godzin pracy. Gdy liczba ta zostanie przekroczona pracownikowi przysługuje dodatek, wynikający z pracy w godzinach nadliczbowych.

Kolejny krok to badania lekarskie

Przed przystąpieniem do pracy pracownik musi zostać wysłany przez pracodawcę na badania lekarskie. Osoba zatrudniona nie może zostać dopuszczona do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, świadczącego o zdolności do pracy. Takie badania wykonywane są na koszt pracodawcy i najczęściej w godzinach pracy. Pracodawca musi wydać wówczas skierowanie na badania lekarskie i wskazać placówkę medycyny pracy, w której należy wykonać badania.

Zatrudnienie pracownika, a obowiązki pracodawcy

Szkolenie BHP

Przed rozpoczęciem pracy, pracownik musi odbyć szkolenie BHP wstępne i dotyczące stanowiska pracy. Następuje instruktaż ogólny i stanowiskowy. W pierwszym należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi BHP znajdującymi się w Kodeksie pracy oraz regulaminie pracy. W tym miejscu następuje również zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Takie szkolenie ma trwać 3 razy po 45 minut. W przypadku drugiego instruktażu następuje zapoznanie z metodami bezpiecznego wykonywania pracy, zagrożeniami występującymi na danym stanowisku i sposobami ochrony przed ich wystąpieniem.

Zgłoszenie pracownika do ZUS

Pracodawca zatrudniający nowego pracownika musi go zgłosić w terminie do 7-iu dni do ZUS, od daty zatrudnienia. Obowiązek ten dotyczy zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego nowego pracownika. Zgłoszenia dokonywane są na formularzu – ZUS ZUA.